O súťaži MAS

logo-mas Medzinárodná akordeónová súťaž – MAS Medzinárodná akordeónová súťaž je určená pre mladých akordeonistov – sólistov i komorných hráčov, ktorí si svoje sily merajú v desiatich kategóriách. Je pôdou pre medzinárodné porovnanie hudobníkov, pedagogických prístupov a na odborné i priateľské stretnutia. Projekt vznikol v roku 1999 a realizuje sa každé dva roky. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, organizátorom je Základná umelecká škola v Poprade a partnerom Mesto Poprad. Počas svojej existencie si súťaž získala dobré meno svojou umeleckou úrovňou, atmosférou a organizáciou, a zaradila sa tak k významnej súčasti európskych hudobných súťaží. Pod úspechy MAS sa podpísal, okrem mnohých ďalších, predovšetkým jej zakladateľ a prvý umelecký riaditeľ Vladimír Čuchran – významný slovenský interpret a pedagóg akordeónovej hry. Od roku 2010 je umeleckým garantom súťaže Boris Lenko. Podujatie zakaždým víta pod Tatrami okolo 200 súťažiacich, pedagógov, pozorovateľov, koncertných umelcov a ostatných hudobne aktívnych ľudí z rôznych krajín. Okrem súťažných vystúpení sú jeho súčasťou aj koncertné vystúpenia, diskusie, odborné prednášky a workshopy, prezentácia hudobných nástrojov a akordeónovej literatúry. International Accordion Competition – MAS International Accordion Competition is designed for young accordionists – soloists and also chamber musicians who compete in tenth different categories. It is the ground for international comparison of musicians, pedagogical approaches, and professional and friendly meetings. The project has started in 1999 and is carried out every two years. Announcer of the competition is the Ministry of Education of the Slovak Republic, organized by the School of Arts and partner´s the city of Poprad. During its existence, the competition has gained the reputation for its artistic level, atmosphere and organization, and is ranked as a significant part of European music competitions. Under MAS achievements was signed, among many others, in particular its founder and the first artistic director Vladimir Čuchran – a famous Slovak artist and accordion teacher. Boris Lenko has been its art director, since 2010. Below Hight Tatras, the event every volume year welcomes about 200 contestants, teachers, observers, concert artists and other musically active people from different countries. In addition to the competition performances there are also many different concert performances, discussions, expert presentations and workshops, presentation of musical instruments and accordion literature.