Propozície VIII. ročníka MAS

Medzinárodná akordeónová súťaž POPRAD 2014 VIII. ročník / 8th International Accordion Competition Poprad 2014

Prihláška / Application Entry Form sólisti / For Soloists (DOC) súbory / For Groups (DOC)

Vyhlasovateľ súťaže / Announcer of the competition

 • Ministerstvo školstva Slovenskej republiky / Ministry of Education, Slovak Republic

Organizátor súťaže / Organized by

 • Základná umelecká škola v Poprade / Primary School of Art Poprad

Partneri / Partners

 • Mesto Poprad / Town of Poprad
 • Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole v Poprade / Parent-Teacher Association at Primary School of Art, Poprad
 • Súťaž sa koná pod záštitou primátora Mesta Poprad / Competition is held under auspices of the Poprad town mayor

Termín konania 29. – 31. október 2014 Miesto konania Základná umelecká škola POPRAD, Dom kultúry, Štefánikova 99/72 Podmienky súťaže

 1. Súťaž je verejná, určená mladým hudobníkom do 26 rokov.
 2. Súťažiaci sú rozdelení do kategórií podľa veku, typu školy, žánru a obsadenia.
 3. Pre všetky kategórie je povinné dodržanie časového limitu a repertoáru.
 4. V kategóriách sólistov sa vyžaduje hra spamäti.

Kategórie

 • I. sólisti – rok narodenia 2002 a mladší
 • II.A sólisti – rok narodenia 1999 a mladší – hra na štandardný bas
 • II.B sólisti – rok narodenia 1999 a mladší – hra na ľavý melodický manuál
 • III.A sólisti – rok narodenia 1996 a mladší – žiaci základných umeleckých škôl
 • III.B sólisti „Juniori“ – rok narodenia 1996 a mladší – študenti konzervatórií
 • IV. sólisti „Seniori“ – rok narodenia 1995 a starší (najviac do r. 1988) – študenti konzervatórií, alebo hudobných akadémií
 • V.A komorná hra – duo až sexteto – žiaci základných umeleckých škôl (rok narodenia 1996 a mladší) – rozhodujúci je rok narodenia najstaršieho hráča v zoskupení
 • V. B komorná hra – duo až sexteto – študenti konzervatórií a hudobných akadémií – rok narodenia 1995 a starší (najviac do r. 1988)
 • VI.A zábavná hudba – sólisti do 26 rokov (do roku narodenia 1988)
 • VI.B zábavná hudba – duo až sexteto – hráči do 26 rokov (do roku narodenia 1988) – rozhodujúci je rok narodenia najstaršieho hráča v zoskupení

Časové limity a repertoár

I. kategória

 • jednokolová súťaž
 • časový limit: 5 – 8 minút
 • repertoár: voľný program skladieb rôznych štýlov a žánrov

II. A, aj B kategória

 • jednokolová súťaž
 • časový limit: 8 – 12 minút
 • repertoár: voľný program skladieb rôznych štýlov a žánrov

III. A kategória

 • jednokolová súťaž
 • časový limit: 10 – 15 minút
 • repertoár: voľný program skladieb rôznych štýlov a žánrov

III. B kategória

 • dvojkolová súťaž
 • 1. kolo – povinný repertoár: Milan Novák: Pri vatre a k tomu skladba spred roka 1800.
 • 2. kolo – časový limit: 15 – 20 minút
 • repertoár: voľný program rôznych štýlov a foriem, podmienkou je zaradenie skladby z krajiny súťažiaceho

IV. kategória

 • dvojkolová súťaž
 • 1. kolo – povinná skladba: Peter Zagar: Mata Hari, a k tomu originálna cyklická najmenej trojčasťová skladba (nie variácie) podľa vlastného výberu
 • 2. kolo – časový limit 20 – 30 minút
 • repertoár: najmenej trojhlasná fúga z pred roka 1800 podľa vlastného výberu. K tomu voľný program rôznych štýlov a foriem, podmienkou je zaradenie skladby z krajiny súťažiaceho.

V.A kategória

 • jednokolová súťaž
 • časový limit: do 15 minút
 • repertoár: voľný program skladieb rôznych štýlov a žánrov
 • ak je obsadenie zoskupenia nástrojov ľubovoľné, podmienkou je aspoň jeden akordeón

V.B kategória

 • jednokolová súťaž
 • časový limit: do 20 minút
 • repertoár: voľný program skladieb rôznych štýlov a žánrov
 • ak je obsadenie zoskupenia nástrojov ľubovoľné, podmienkou je aspoň jeden akordeón

VI.A kategória

 • jednokolová súťaž
 • časový limit: do 20 minút
 • repertoár: voľný výber skladieb rôznych estrádnych žánrov (napr. musette, tango, jazz a iné)

VI. B kategória

 • jednokolová súťaž
 • časový limit: do 20 minút
 • repertoár: voľný výber skladieb rôznych žánrov
 • ak je obsadenie zoskupenia nástrojov ľubovoľné, podmienkou je aspoň jeden akordeón

Organizačné pokyny

 1. Riadne vyplnenú prihlášku je potrebné doručiť poštou, faxom, alebo mailom najneskôr do 20. júna 2014.
 2. K vyplnenej prihláške je potrebné doložiť kópiu rodného listu, alebo dokladu totožnosti súťažiaceho.
 3. Účastnícky poplatok:
  • 30 € súťažiaci v sólovej kategórii,
  • 20 € každý člen v komornom zoskupení,
  • 20 € pedagóg, pozorovateľ.

  Účastnícky poplatok je potrebné poslať prevodom na účet do 30. septembra 2014. Bankové spojenie: ČSOB, a.s. pobočka Poprad Číslo účtu: 4005636225/7500 Názov účtu: Rodičovské združenie pri ZUŠ v Poprade, Štefánikova 99/72, 058 01 POPRAD IBAN: SK79 7500 0000 0040 0563 6225 Do správy pre prijímateľa uveďte mená účastníkov, za ktorých je poplatok uhradený.

 4. Po zaevidovaní prihlášky a zaradení súťažiacich do príslušných kategórií pošle organizátor všetkým účastníkom presné organizačné pokyny najneskôr do 10. októbra 2014.
 5. Organizátor zabezpečí účastníkom ubytovanie a stravovanie za zvýhodnenú cenu. Poplatky za ubytovanie a stravu podľa objednávky uhradia účastníci pri prezentácii.
 6. Každý súťažiaci je povinný predložiť porote jeden exemplár nôt súťažného programu.
 7. Noty povinných skladieb pre III. B a IV. kategóriu zašleme na požiadanie poštou, alebo mailom.

Viac informácií pomocou kontaktov

Adresa: Základná umelecká škola Štefánikova 99/72 058 01 Poprad