Propozície IX. ročníka MAS

Medzinárodná akordeónová súťaž 10. ročník 20.–22. november 2019 Poprad, Slovenská republika

Prihláška / Application Entry Form sólisti / For Soloists (DOCX) súbory / For Groups (DOCX)

Vyhlasovateľ súťaže: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Organizátor: Základná umelecká škola Poprad Partner: Mesto Poprad Umelecký riaditeľ: prof. Boris Lenko Hlavný hosť podujatia: Bjarke Mogensen (Dánsko) Miesto súťaže: Dom kultúry Poprad

Kategórie

1 – sólisti – rok narodenia 2007 a mladší 2A – sólisti – rok narodenia 2004 – hráči na nástrojoch so štandardným basom 2B – sólisti – rok narodenia 2004 a mladší – hráči na nástrojoch s ľavým melodickým manuálom, 3A – sólisti – rok narodenia 2001 a mladší – hráči na nástrojoch so štandardným basom 3B – sólisti– rok narodenia 2001 a mladší – hráči na nástrojoch s ľavým melodickým manuálom 4 – sólisti – do 29 rokov a mladší (narodení  najneskôr do roku 1990) 5A – komorná hudba – duetá až kvintetá (rok narodenia najstaršieho hráča skupiny najviac do roku 2001) 5B – komorná hudba – duetá až kvintetá (rok narodenia najstaršieho hráča do 1990 a mladší) 6A – zábavná hudba – sólisti – vek hráčov do 29 rokov (max. rok 1990 a mladší) 6B – zábavná hudba – skupiny od dueta až po sexteto – vek hráčov do 29 rokov (rok narodenia najstaršieho hráča do 1990 a mladší).

Časové limity a repertoár

Kategória 1: 5 – 8 minút voľný výber skladieb rôzneho charakteru a štýlových období Kategória 2A a 2B: 8 – 12 minút voľný výber skladieb rôzneho charakteru a štýlových období Kategória 3A: 10 – 15 minút voľný výber skladieb rôzneho charakteru a štýlových období Kategória 3B: 15 – 20 minút repertoár obsahuje skladbu spred roka 1800, skladbu z krajiny súťažiaceho a k tomu voľný výber skladieb rôznych foriem, charakteru a štýlových období Kategória 4: 1.kolo povinná skladba: Peter Machajdík: Päť zrkadiel č.3 a 5 a k tomu najmenej trojčasťová cyklická skladba (suita, sonáta, sonatína a pod., nie variácie) 2. kolo: 20 – 30 minút – voľný výber skladieb rôznych foriem, rôzneho charakteru a štýlových období, obsahujúci aspoň jednu skladbu z krajiny súťažiaceho Kategória 5A: do 15 minút repertoár: voľný program rôznych štýlov, foriem a charakteru, obsadenie nástrojov v tejto kategórii je rôzne, povinný je aspoň jeden akordeón. Kategória 5B: do 20 minút repertoár a podmienky Kategória 6A a 6B: do 20 minút voľný výber skladieb zábavného žánru (waltz, mussette, jazz, pop a pod.) obsadenie nástrojov v skupinách je rôzne, podmienkou je aspoň jeden akordeón.

Administratívne údaje

Uzávierka prihlášok do súťaže je najneskôr 30. októbra 2019. Účastnícke poplatky: 30 € sólisti, 15 € člen komorného zoskupenia, 10 € pedagógovia a pozorovatelia. Termín platby: 30. október 2019 Organizátor zabezpečí súťažiacim obed v deň súťaže. Ubytovanie a cestovné náklady si hradí účastník, alebo vysielajúca organizácia. Ubytovanie a stravovanie môže organizátor zabezpečiť v hoteloch v blízkosti miesta súťaže podľa objednávky. Bankové údaje: Banka: ČSOB, a.s. Poprad, Slovenská rep. Názov účtu: OZ Umenie ako dar, Štefánikova 99/72, 058 01 Poprad IBAN: SK79 7500 0000 0040 222 6225 SWIFT/BIC: CEKOSKBX

Kontakty a informácie Povinná skladba pre 4. kategóriu – Scherzino (PDF) English (DOCX) Slovensky (DOCX)