Rozhovor s Milanom Osadským

Študent a pedagóg na jednom pódiu a koncerte, nie častá kombinácia. Aké boli Vaše pocity?

Túto ponuku som dostal od pána Lenka pred mesiacom. V auguste som ukončil doktorandské štúdium, takže repertoár som mal v podstate hotový a rád som spoluúčinkovanie prijal.

Ako študent ste súťažili a úspešne. Čo slovo súťaž pre vás znamená?

Súťaže ma sprevádzajú od čias ZUŠ. Celoslovenský festival Jána Cikkera v Banskej Bystrici bol mojím prvým vážnejším vystúpením. Mojim prvým učiteľom v Dolnom Kubíne bol Vladimír Prídavok, neskôr, paralelne s ním, som na odporučenie práve pána Borisa Lenka študoval na Konzervatóriu v Žiline u vtedy mladého pedagóga Martina Ďuriša, pod vedením ktorého som absolvoval svoje prvé významnejšie podujatia. ( Akordeonová súťaž v Przemysli, Klingenthali, Roverede, či Súťaž študentov slovenských konzervatórií…). Súťaže a festivaly boli pre mňa výzvou overiť si vlastné schopnosti a úroveň. Obdivujem aj prácu porotcov, je náročné počúvať, hodnotiť, zaujať čo možno najobjektívnejšie stanovisko. Úlohou súťažných prehliadok je podľa mňa predovšetkým inšpirácia. Inšpirácia ostatnými súťažiacimi, ich spôsobom interpretácie. Človek je konfrontovaný s inými hudobnými koncepciami a či už si ich osvojí alebo nie, v každom prípade sú pre neho podnetné pretože v konečnom dôsledku pomáhajú dotvárať jeho vlastnú interpretačnú estetiku. Aj teraz tu počujem výborných hráčov. Teší ma hlavne, že akordeón aj takýmto spôsobom môže napredovať a rozvíjať sa.

Na dnešnom koncerte ste stáli na pódiu so svojím pedagógom. Učiteľ a žiak – mali ste vo svojom živote šťastie na dobrých pedagógov?

Mal som veľké šťastie predovšetkým v tom, že som nikdy nemal pedagóga ktorý by sa mi snažil niečo vnucovať násilím. S odstupom času si uvedomujem, ako je dôležité keď učiteľ žiaka citlivo usmerňuje a vedie, namiesto toho aby mu diktoval, čo má robiť. Pritom najväčšie chyby vzniknú najmä v rannej fáze štúdia , kedy necitlivý prístup pedagóga môže spôsobiť často aj neodstrániteľné chyby a zlozvyky. Preto veľmi oceňujem prácu učiteľov v ZUŠ. Naštastie, nikdy som nemal učiteľa, ktorý by mi znechutil akordeón, hudbu…

Ku skladbe Suita choreica

podľa zápisov v levočskom „Pestrom zborníku“ zo 17. stor. pre akordeón (organ,klavír,čembalo…) Op.14, č.4 Oživovaniu, resp. „reštaurovaniu“ zachovaných hudobno-historických pamiatok najmä východoslovenského regiónu sa venujem popri vlastnej kompozičnej činnosti priebežne už od 70-tich rokov. Prvým inšpiračným prameňom v tomto zmysle bol pre mňa práve levočský „Pestrý zborník“ z prvej polovice 17. storočia, na ktorý vtedy upriamila moju pozornosť prof. M. Potemrová. Samotný zborník bol náhodou objavený roku 1922 na trhu v Košiciach a kedysi bol súčasťou významného kultúrno-historického súboru Levočských tabulatúrnych zborníkov, ktoré sú nielen vzácnou informáciou o bohatom a rozvinutom hudobnom živote na Slovensku v dobe ich vzniku, ale vo všeobecnosti zároveň reprezentujú hudobnú tvorbu v 16. a 17. storočí a navyše obsahujú aj jedinečné diela ľudového charakteru. Už z toho evidentne vyplýva, že aj na našom území sa v období reformačného rozmachu predvádzala hodnotná hudobná produkcia. Pri tvorbe mojich siedmich suít z notového materiálu v levočskom „Pestrom zborníku“ som uplatnil a spracoval takmer všetky jeho inštrumentálne časti a vždy som sa pritom snažil čo najviac rešpektoval ich pôvodné zápisy. Po odstránení rôznych nedostatkov, vyplývajúcich evidentne z nečitateľných, neúplných i nejasných zápisov v tabulatúrach, som vo vybraných zápisoch doplnil chýbajúce hlasy, niekde aj takty, harmonicky i dynamicky som ich precizoval a obohatil avšak stále so zreteľom na zachovanie štýlovej čistoty. Spájaním viacerých vhodných zápisov do jednotlivých častí som ich samozrejme následne aj formovo dotváral. Zo zatiaľ siedmich suít, ktoré som vytvoril podľa zápisov v tomto zborníku, tri sú pôvodne (alebo následne) určené pre klávesové nástroje (organ, akordeón, klavír, čembalo a p.). Suitu choreicu, ktorá je v poradí štvrtou suitou, som napísal na podnet akordeónistu Vadimíra Čuchrana v roku 1978 a v roku 2006 som urobil aj jej verziu pre akordeón a violončelo. A napokon čo sa týka jej názvu – keďže pre zapisovateľa tohto zborníka bolo zrejme v tej dobe označenie chorea bežné pre ľudový tanec, a pretože zo 14 vzácnych zápisov choreí v zborníku som v tejto suite spracoval päť, dal som jej aj preto prívlastok „choreica“. P.S. Zároveň želám veľa zdaru tomuto ročníku MAS v Poprade. Jozef Podprocký

Rozhovor s hudobným skladateľom Milanom Novákom

milan-novak MAS 1999 povinná skladba – Medvedík MAS 2001 Etudový valčík, Podtatranská sonatína III.časť MAS 2003 Dekameron MAS 2010 Zlostný dialóg Obľúbenosť Vašich kompozícií je z tohto výpočtu zjavná. Poprosím Vás o malú genézu Vašej poslednej povinnej skladby – Zlostný dialóg. Kedy a ako vznikla?

Vyššie spomínané skladby som písal vždy na podnet pedagógov ZUŠ p. J. Sýkorovej a p. S. Pitoňáka. Inak som si nikdy nepomyslel, že budem pre akordeón písať, ale tu som zistil, že tou ľavou rukou sa dá všeličo vykúzliť. A ak sa nájde aj dobrý interprét, nemámčo dodať. Vlastne kvôli spomínanej ľavej ruke som vymyslel hudobný žart – Zlostný dialóg. Je to vlastne súperenie pravej a ľavej ruky, ako keď sa dve susedy hádajú, ktorá ma lepšie „kury“. To je vlastne celá podstata tejto skladby, ktorá je pre 3.B kategóriu povinná. Vznikla v roku 1999.