Aktuálny oznam / News

Na koncerte 17. 11. o 19:00 h bude z technických príčin namiesto fínskeho hosťa Mika Väyrynena účinkovať slovenský akordeonista Boris Lenko. Ospravedlňujeme sa a pozývame vás! Ďakujeme.


The concert planned tomorow 17th November at 7 P.M. will be performed by Boris Lenko insted the Finnish guest Mika Väyrnen due to technical reasons. We apologize but also invite you to attend! Thank you.

Propozície IX. ročníka MAS

Medzinárodná akordeónová súťaž 9. ročník 16.–18. november 2016 Poprad, Slovenská republika

Prihláška / Application Entry Form
sólisti / For Soloists (DOCX)
súbory / For Groups (DOCX)

Vyhlasovateľ súťaže: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Organizátor: Základná umelecká škola Poprad
Partner: Mesto Poprad
Umelecký riaditeľ: prof. Boris Lenko
Hlavný hosť podujatia: Mika Väyrynen (Fínsko)
Miesto súťaže: Dom kultúry Poprad

Kategórie

1 – sólisti – rok narodenia 2004 a mladší
2A – sólisti – rok narodenia 2001 – hráči na nástrojoch so štandardným basom
2B – sólisti – rok narodenia 2001 a mladší – hráči na nástrojoch s ľavým melodickým manuálom,
3A – sólisti – rok narodenia 1998 a mladší – hráči na nástrojoch so štandardným basom
3B – sólisti– rok narodenia 1998 a mladší – hráči na nástrojoch s ľavým melodickým manuálom
4 – sólisti – rok narodenia 1997 a mladší (narodení najneskôr do roku 1990)
5A – komorná hudba – duetá až kvintetá (rok narodenia najstaršieho hráča skupiny najviac do roku 1998)
5B – komorná hudba – duetá až kvintetá (rok narodenia hráčov 1997 – 1990)
6 – zábavná hudba – sólisti, alebo skupiny od dueta až po sexteto – vek hráčov do 26 rokov (rok narodenia najviac d or. 1990).

Časové limity a repertoár

Kategória 1: 5 – 8 minút
voľný výber skladieb rôzneho charakteru a štýlových období
Kategória 2A a 2B: 8 – 12 minút
voľný výber skladieb rôzneho charakteru a štýlových období
Kategória 3A: 10 – 15 minút
voľný výber skladieb rôzneho charakteru a štýlových období
Kategória 3B: 15 – 20 minút
repertoár obsahuje skladbu spred roka 1800, skladbu z krajiny súťažiaceho a k tomu voľný výber skladieb rôznych foriem, charakteru a štýlových období
Kategória 4: 1.kolo
povinná skladba: Ladislav Kupkovič: Scherzino a k tomu najmenej trojčasťová cyklická skladba (suita, sonáta, sonatína a pod., nie variácie)
2. kolo:
20 – 30 minút – voľný výber skladieb rôznych foriem, rôzneho charakteru a štýlových období, obsahujúci aspoň jednu skladbu z krajiny súťažiaceho
Kategória 5A: do 15 minút
repertoár: voľný program rôznych štýlov, foriem a charakteru, obsadenie nástrojov v tejto kategórii je rôzne, povinný je aspoň jeden akordeón.
Kategória 5B: do 20 minút
repertoár a podmienky
Kategória 6: do 20 minút
voľný výber skladieb zábavného žánru (waltz, mussette, jazz, pop a pod.)
obsadenie nástrojov v skupinách je rôzne, podmienkou je aspoň jeden akordeón.

Administratívne údaje

Uzávierka prihlášok do súťaže je najneskôr 30. septembra 2016.
Účastnícke poplatky:
30 € sólisti,
15 € člen komorného zoskupenia,
20 € pedagógovia a pozorovatelia.
Termín platby: 31. október 2016
Organizátor zabezpečí súťažiacim obed v deň súťaže.
Ubytovanie a cestovné náklady si hradí účastník, alebo vysielajúca organizácia..
Ubytovanie a stravovanie môže organizátor zabezpečiť v hoteloch v blízkosti miesta súťaže podľa objednávky.
Bankové údaje:
Banka: ČSOB, a.s. Poprad, Slovenská rep.
Názov účtu: Rodičovské združenie pri ZUŠ,
Štefánikova 99/72, 058 01 Poprad
IBAN: SK79 7500 0000 0040 0563 6225
SWIFT/BIC: CEKOSKBX

Kontakty a informácie
Povinná skladba pre 4. kategóriu – Scherzino (PDF)
English (DOCX)
Slovensky (DOCX)